Przejdź do treści

Regulamin ATSProfit (obowiązuje od 30.11.2020)

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem ATSProfit.com (zwanego dalej Serwisem)  
 2. Do korzystania z danych i informacji zawartych w Serwisie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 3. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’.Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej. Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 5. Serwis oferuje zarówno informacje bezpłatne, jak i odpłatne.
 6. Informacje bezpłatne są dostępne bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. Newslettera, biuletynu czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail.
 7. Uzyskanie informacji odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z wysokością podaną w Serwisie. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i, w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania w pełnym zakresie z treści zawartych w Serwisie (poprzez dostęp do Strefy Klienta) lub przesyłanych odrębnie, w szczególności do raportów, artykułów, komentarzy autorskich, kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line, analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych.
 8. Serwis oferuje Użytkownikom bezpłatny dostęp do treści i informacji zawartych w Serwisie, w szczególności do danych zebranych przez autorów Serwisu, ich własnych analiz, raportów, opinii, artykułów i wpisów w blogu oraz dostęp czasowy do informacji treści płatnych, przekazywanych Użytkownikom zarówno w Serwisie  (Strefa Klienta) jak i w wysyłanych biuletynach/informacjach e-mail.
 9. Wszystkie treści zawarte w Serwisie oraz przekazywane we wszelkiej korespondencji z Użytkownikami są prywatnymi opiniami autora i mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).  Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 10. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 11. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, utracone korzyści lub straty jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.
 13. Korzystanie z serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.
 14. Produkty oferowane przez ATSProfit są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 15. Dostęp do wykupionych informacji płatnych jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty, co jest jednoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 16. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: „Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 17. Umowa dot. danego produktu zawarta jest na czas określny – 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty środków i nie ulega automatycznemu wydłużeniu.
 18. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w serwisie.
 19. Dane podane w procesie rejestracji przez użytkownika mogą być przez niego zmieniane.
 20. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni, od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 21. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług oraz jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy Użytkownik podaje nieprawdziwe dane, narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności, publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa, a także w sytuacji gdy Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 23. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.
 24. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 25. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@atsprofit.com podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.
 26. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej atsprofit.com Jednocześnie na stronie internetowej  atsprofit.com zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminie.